© 2019 FWK Warszawscy Wirtuozi

Warunki Uczestnictwa

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

- wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na konkurs na adres mailowy lub pocztą

do dnia 27 kwietnia 2019 r.

- wpłacenie wpisowego w wysokości 100 zł. na konto Fundacji Wspierania Kultury „Warszawscy Wirtuozi”:

Bank PKO BP 66 1020 1127 0000 1302 0220 5904

do dnia 27.04. 2019.

- zapoznanie się z regulaminem konkursu

 

2. Wysłanie zgłoszenia jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją regulaminu konkursu.

PLIKI DO POBRANIA

Ulotka A5

Plakat A1

KARTA ZGŁOSZENIA

Regulamin

I Ogólnopolski

KONKURS MINIATUR

SKRZYPCE – ALTÓWKA – WIOLONCZELA - KONTRABAS

 

REGULAMIN

  1. Konkurs odbędzie się w dniach 14 – 19 maja 2019 r. w Zamościu. W zależności od liczby zgłoszeń, czas trwania konkursu może być zmieniony.

  2. Konkurs jest jednoetapowy.

  3. Harmonogram występów uczestników konkursu będzie ogłoszony po zamknięciu listy zgłoszeń.

  4. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Sali Consulatus w Ratuszu Miasta Zamość.

  5. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

  6. W konkursie mogą brać udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I i II stopnia oraz studenci.

  7. Konkurs przeprowadzony będzie  w trzech grupach wiekowych i czterech kategoriach instrumentalnych:

 

 

Grupa I – uczestnicy urodzeni po 1 stycznia 2008 r.

Grupa II – uczestnicy urodzeni pomiędzy 1 stycznia 2004 r. a 31 grudnia 2007 r.

 

Grupa III – uczestnicy urodzeni przed 31 grudnia 2003 r.

 

Kategoria A – skrzypkowie

Kategoria B – altowioliści

Kategoria C – wiolonczeliści

Kategoria D – kontrabasiści

 

   8. Program konkursu dla wszystkich grup wiekowych i kategorii instrumentalnych: dwie dowolne miniatury muzyczne z akompaniamentem fortepianu o zróżnicowanym charakterze i poziomie trudności dostosowanym do możliwości wykonawczych uczestnika.

   9. Program należy wykonać z pamięci. Czas trwania występu nie powinien przekroczyć 10 min. dla grupy I, 12 min. dla grupy II i 18 min. dla grupy III.

   10. Uczestnicy będą występować przy udziale publiczności.

   11. Uczestnicy konkursu występują z własnym akompaniatorem. Jest możliwość występu z akompaniatorem poleconym przez konkurs za dodatkową opłatą 50 zł.

   12. Występy uczestników oceniane będą jako indywidualna produkcja artystyczna w skali od 1 do 25 punktów.

   13. Tytuł laureata konkursu otrzymają uczestnicy, którzy otrzymają następującą punktację:

 

I miejsce - powyżej 23 pkt.

II miejsce - powyżej 22 pkt.

III miejsce - powyżej 21 pkt.

Wyróżnienia - powyżej 20 pkt.

   14. Pozostałe osoby biorące udział w konkursie otrzymają Dyplomy Uczestnictwa. W szczególny sposób wyróżniającym się indywidualnością konkursu,  niezależnie w jakiej grupie wiekowej czy kategorii instrumentu,  jury przyzna 3 nagrody  GRAND PRIX w wysokości 1 500 zł. każda ufundowane przez Prezydenta Miasta Zamościa i 4 nagrody specjalne –( w postaci pokrycia kosztów mistrzowskiego kursu XVIII Janowieckie Interpretacje Muzyki – www.jimkurs.pl ) –  o wartości 750 zł. każda. Decyzje Jury są ostateczne.

   15. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

- wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na konkurs na adres mailowy lub pocztą

do dnia 27 kwietnia 2019 r.

- wpłacenie wpisowego w wysokości 100 zł. na konto Fundacji Wspierania Kultury „Warszawscy Wirtuozi”:Bank PKO BP 66 1020 1127 0000 1302 0220 5904

do dnia 27.04. 2019

 

   16. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

   17. Plan prób przed występami uczestników zostanie umieszczony na stronie internetowej konkursu.

   18. Po przesłuchaniach konkursowych uczestnik ma prawo do konsultacji z członkami jury.

   19. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia.

   20. Zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych opiekun prawny uczestnika konkursu lub uczestnik, jeśli jest pełnoletni w dniu składania zgłoszenia, wyraża zgodę i udziela organizatorowi – Fundacji wspierania Kultury „Warszawscy Wirtuozi” – nieograniczonego w czasie i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania wizerunku uczestnika. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, filmów, nagrań za pośrednictwem dowolnego medium oraz by zgromadzone materiały wraz z danymi osobowymi uczestnika mogły być publikowane: na stronie internetowej konkursu, na portalach facebook i w innych portalach, na materiałach promocyjnych konkursu takich jak foldery i ulotki, w artykułach prasowych, na tablicach informacyjnych i innych formach wydawniczych oraz w programach radiowych i telewizyjnych.

 

   21. Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne:

a)z wyrażeniem zgody uczestnika i jego rodzica bądź opiekuna prawnego (jeżeli uczestnik jest niepełnoletni), na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

b)z akceptacją niniejszego regulaminu

          

   22.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem Tel. 601312307. Podczas trwania konkursu w sekretariacie Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu pod numerem Tel. 84 638 48 33  

   23. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników. Pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now